NG綜合論壇

 找回密碼
 註冊

Login

FB登入

Login

Google登入

Login

Yahoo登入

搜索
本站已開啟防注冊機騷擾功能,請根據提示完成指定拖動的操作,以便繼續注冊!
請拖動左邊圖片到右邊,使其變成一幅完整圖片!

拖拽本圖片

放棄注冊 先逛逛>>
看不明白?
台北電台]93.7.26日晚上8點採訪本站
查看: 21337|回復: 1

[攻略秘技] 三國群英傳7密技+物品資料全集

[複製鏈接]
9.37K

544

主題

5

好友

6374

積分
a
0 0 35472
  @ME: 

金牌會員

Rank: 5Rank: 5

簽到天數: 794 天

[LV.10]以壇為家III

资料完善: 68%

評分
2512 分
註冊時間
2005-10-21
帖子
1652

月度在線時間獎 版面回復排行獎 忠心勳章

1、進入遊戲後將輸入法調整為英文1 L; X3 e0 n- i2 P. F
2、密技開啟模式要輸入
「cheatmodeopen」. y; f' h. M! @. l, x* k' \+ g) `
3、開啟密技模式後,每次要使用時,請按「Ctrl」鍵/ P- {2 J4 _- |) F+ }! i) M( L
: F8 d  h- Y0 H  o& L  l/ R' Z/ u' Z. Q: p
【大地圖秘技】4 c8 E$ J/ m6 d6 Q5 Q8 _5 A
直接遊戲勝利:mode overwin
' q1 `1 B: g8 Z, L調整大地圖時間快慢:sftime 1-100 (數字越小越快,越大越慢)
% [5 o. b0 F5 X# U/ v% B增加建物金錢:addvalue cmoney 建物編號 欲增加金錢數
; |5 f; a  F! z物品加入國庫:addthing 物品編號 欲增加數量
0 \9 @( b: ?  ~: W: D7 g, ]增加武將經驗:addvalue exp 武將編號 欲增加經驗值量
6 A$ e; [7 d: e  \' s4 ~/ T開啟事件地點:openeventplace 事件地點編號
# n  c# q/ ?% S' _) w+ |) H9 [0 a/ q3 W
【千人戰秘技 - 選擇出戰部隊時】
/ J+ B& d$ m6 g6 B" W
我方直接勝利:bfresult 0
+ k* B7 T* R0 p' b; g% B9 x敵芳直接勝利:bfresult 1
5 S/ C( P$ @& ~3 T設定我方兵種:sf 兵種編號
) P4 e* s4 t9 v' z& i1 z- @
4 b* W; v7 {! T, F/ j【千人戰秘技 - 入戰場後】
# K% @" M. W2 B% u, E施展武將技:bm 武將技編號
* i+ K) j3 d) D( ^) O5 e施展組合技:cbm 組合技編號
# r0 n0 e" K6 e; q戰場時間暫停:time$ k$ o, j/ I, n
千人戰結束 (平手) :bfover9 u/ j! e: L- I: Y5 {) ~$ n

! G3 t8 e* P; }7 A; Y- r【特別指令 - 在選擇時期畫面時】
; g# P. [- z# U, S' W可在 (霸王再臨) 時期中扮演高組劉邦或霸王項羽:useeventnation
2 o/ ]. F0 V9 U6 l
0 ~' ^, @8 q( ^5 h! O七代特殊官職一覽
2 s( U$ ]  Q  s, P' m) h& w* q* ~9 D! R! [4 y7 H, J# t5 Z/ D
官階14需要功勳8200&武將等級40
; C) u2 W& {3 V& |4 ?0 k# n官階15需要功勳20000&武將等級50
8 W  W0 T1 O; W7 a
( s& A9 A! O; s$ |7 u9 B+ r+ g
% y0 M4 B. D9 z8 V# E- R3 s/ Y: |8 C& {/ T  E- B3 n4 ]6 P& f
劉備 : b& A  `( C4 v; W& H8 h/ \
官階14:漢中王 ; w$ ]2 G( D) b: k9 N5 l: s
體+20技+30武+12智+12
9 r. g' e/ z. v: e武將技:黃龍天翔 機鐵狻猊  
- [; U3 W! r0 V  `% g; \軍師技:蔽天之幕
9 v4 c1 c" T1 f% |; u" A特性:王道    
* U3 k& a2 W" G+ R. ~  # R1 M, o2 x- h
官階15:蜀漢昭烈帝 # Q2 m2 k2 X3 n. m9 O
體+40技+40武+15智+15 3 G$ D0 \, h# m1 p
武將技:麒麟降世     
* ~  m7 S, U7 i7 S1 m  ]# s: Q/ F軍師技:文成武德        & I3 f  R* k: _
, l$ z' o% v- t
, \: C8 e' Q4 o4 a) K" H
諸葛亮
6 m, j! C; B' M4 d2 R$ b官階14:臥龍左丞 8 S1 n2 y4 d% r5 X
體+30技+60武+5智+12
6 }' K! |6 m! t7 Z1 V武將技:井欄沖陣浮雷光陣機鐵翼龍 3 x. }# ~' b9 a1 `5 Q
軍師技:借屍還魂 / N, ?4 ~& i5 c& J
特性:攻城奇略    & U; N: P( k( M% x& }5 |
8 U! a/ ^3 z6 n6 T8 |7 K
官階15:武尊神侯   E' ~3 x0 [$ b* S1 j( z- ^
體+30技+60武+5智+20
4 f1 J8 u% E4 {武將技:麒麟降世     & [+ P3 E  ?* g: R- Y: o7 ^6 t
軍師技:文成武德        2 Q9 i0 c" G% M1 B9 e
+ f. D7 B; ]) G( ^9 I

7 `3 U2 Q) @2 L' d' c9 P! Y關羽 
; V: h: s1 y/ @/ _官階14:漢壽亭侯 8 ~% |  w$ s# h/ |4 o1 o& L$ _  w
體+40技+0武+17智+0 : d. i* W/ \/ }% u8 a
武將技:神鬼亂     
! z) c6 X7 f( U) e軍師技:通天之眼
5 P- \9 c6 n0 z特性:強襲奇略    0 d2 K, t" C' l9 w+ j0 ^, m
  * c; E5 K1 g  K6 i6 S! `6 g; B) \
官階15:忠義武聖 4 m. H  {4 d# ~1 {6 j
體+50技+10武+18智+5
/ G' A$ z& I" C# @4 ]+ m$ h武將技:青龍飛昇     ! |: P6 s0 u4 t. i9 l9 q, X
軍師技:文成武德        0 U+ i% C& T% @: G, G: w- k( {

+ G5 L" R6 F" @7 B, ]- m
: S2 k! D. o/ c) q& f張飛 . U+ x3 S* C' }+ N0 z9 T: y
官階14:西鄉侯 
# q6 d3 T) p% Z體+40技+0武+17智+0   ~3 I4 m; V/ C) g9 _: `
武將技:神鬼亂舞     " ^4 {' a( a; H
軍師技:絕地之眼 ) G# s1 Q  R) h  O
特性:飛馬 鐵壁     & r% Q, x+ j+ m& b! v% v

( t. i' W3 x$ t; k0 b1 C3 l官階15:武曲天將
5 Q  l) a) f; t+ }體+50技+10武+18智+5 1 n; r& s0 V8 Q% \. p, K! P6 u2 u! I
武將技:玄武怒流     / b# ^( h$ {1 ]( H0 @* C$ y
軍師技:大魔界        4 \2 y. T  W: e( t  c0 f% m$ f3 y
0 O2 i; Z9 u' O! y

( x9 C$ U5 U  h5 d8 l馬超 3 ~2 f2 u0 `' [# y" T
官階14:威侯 " L; S; a7 B  m" K" U3 G
體+40技+0武+17智+0
& }& b/ s3 N2 N. l, N武將技:大地狂嘯     
( j4 \1 u( g" j  G2 n# X; m4 [軍師技:封武將技       
1 L& M5 S* m4 b1 u( ]; j+ x  
% F4 ~0 e: t4 c4 m官階15:破軍天將 . W! d0 m! S9 p8 D
體+50技+10武+18智+5
8 t, E  s9 y& u4 x/ R+ N) N4 g武將技:青龍飛昇     
5 r$ t& m( V! V軍師技:大天聖        9 W' k3 t0 q6 F) S: K  [4 w
  W2 J2 @3 K# J! `8 i/ z

* s+ g- x3 O% r& M# [3 u/ z  q" p黃忠 # _9 }2 z: v- p1 ^* y" q
官階14:關內侯
- j5 S& ^2 }" n# _體+40技+0武+17智+0 
. ~7 w7 M) N5 S4 q武將技:黃龍天翔     & |$ S. v6 |/ n5 ~8 }
軍師技:通天之眼       
7 k: A4 Q# {/ d9 o
5 d+ d: m- _$ Q. Y7 k官階15:射日天將 ( w: M( I9 M; L" h2 {. K. m# [
體+50技+10武+18智+5
: c: z1 [+ G0 C武將技:朱雀焚天     ! X# `: @' q4 L7 z0 D
軍師技:大天聖        
1 R0 y8 V8 J/ q7 _1 N1 Y
; Z9 n9 R. o! v4 L! c2 d$ h# j
. I. G5 x: `# R6 E) q' `趙雲 
; k6 n  u$ R. Q* k官階14:順平侯 
9 V8 K  H" `1 {" M: x7 S) |體+20技+30武+12智+12 6 r' h: {2 b; [6 S
武將技:風龍天旋     ( ], r6 X+ j# V% \  T
軍師技:封武將技       
8 g  Z+ ^- k- o4 [1 o
& S; U) F0 j' u0 Z0 J5 Q3 d: Y官階15:白虎天將
- }. p+ O% F6 F4 U體+40技+40武+15智+15
" M4 Q; ~$ R" D# c% ~5 I* U武將技:白虎傲嘯     0 I+ j; c, N" K9 o1 ^8 }
軍師技:大天聖        & Q: G) f+ y; u2 Z) ^( S4 h

! l$ w" ^* b& i3 D  e8 [  [
( {( Y3 s" M8 c魏延 $ e8 _6 U' D4 W! f% C! g! d, s; Z
官階14:南鄭侯
1 ]% ~! d( ~  j5 \體+40技+0武+17智+0 * ]: Z$ q/ M+ F) g  y# B# U
武將技:神劍閃華     * U0 f4 z+ }( v1 @3 ]3 D
軍師技:詛咒        
: M$ m0 B/ I  N: V, U. A$ V, ~, b; c; x* |6 m% B& V/ t

! T' l5 N9 s2 k5 O5 M: R) h龐統 2 v/ Q) C  p1 L/ |9 \
官階14:鳳雛右丞 . I* c6 a, D: C8 b
體+30技+30武+5智+12
4 ?" n# O& D# s5 c9 i. M4 z6 }武將技:井欄沖陣 機鐵炎鳳 浮雷光陣  / l5 O! G- E$ k
軍師技:借屍還魂 2 ~  w( S, n# w( }+ Z0 Y" C
特性:防御奇略   9 b( Q/ d4 _8 M' V

5 M8 W$ l! C2 {
7 ^/ b5 ]+ W6 Q; P0 I$ ^! t黃月英 7 l. E( ^( W5 k. }
官階14:臥龍夫人
. M; W+ t. S% p* ~5 T/ R- d0 d體+30技+30武+5智+12 
. s: n& D# {7 S* }) {% G& c武將技:大地狂嘯     
( M6 Z3 ]3 B* s/ L: h0 D軍師技:借屍還魂 ! L# C( ^1 R* d# F/ `0 [
特性:機關驅動 $ j4 O# O1 d, v) U* [/ P
$ [7 j' Y- F9 o& J  A# A* `  K

; \: q7 l; }$ Z# b7 j; D2 i& C# I* Z8 v$ O( d
曹操 9 y3 V: X: Z4 n$ {
官階14:魏王 , a4 }$ E0 f" o3 G: V5 e) f  @
體+20技+30武+12智+12
1 G* s( N1 \: e: K* @4 b$ f武將技:火龍怒焰 機鐵螭虎   2 i* V8 a: o" f( O4 B
軍師技:回春仙術 3 ]. L8 i( G& C! Y( h7 A
特性:領導    
6 P7 {$ l$ j4 {- b+ j
3 N; n! t' q- S7 f! x0 x官階15:魏武帝 
. ~7 V7 ]; I' _; }' n體+40技+40武+15智+15
1 `$ j( D. d6 z# s6 C武將技:朱雀焚天     # Q! ?9 [' a+ _. [  o" U& O/ ]5 K
軍師技:大魔界        
/ X( [% e  N( B4 d
0 e  A5 N( r+ s5 {
1 `0 f6 v! \- J, C0 P! ]曹植 1 r: J  D0 p' @4 U! ~
官階14:陳王 ) G# a' k+ ?/ p$ \; A2 u
體+30技+30武+5智+12 : P" P' y8 c+ u* r+ \; A9 b+ l
武將技:八門金鎖     . O( E8 ^! C0 y0 P  i0 `
軍師技:借屍還魂  # i/ L0 _; T. q0 M( B8 K+ N
       7 }5 W/ a+ n2 a4 P6 ^/ h

9 }' k& W8 N' w典韋 
% V9 I( x5 m7 K; _. {( c6 A) u官階14:忠侯
+ [, W7 ^# e; ]2 e6 o0 [體+40技+0武+17智+0 ' ^4 u1 B4 d: e6 ^! h6 t
武將技:地龍極震     
% H: p- K# i0 @0 y" k, z軍師技:封必殺技  9 V6 \7 G* q2 }! D  d
       , _% s. ]. ~1 o: R- `
$ w5 O) @  n. u" w: n- W: |
荀彧 & M7 A) p; s% L) {- u# ]
官階14:敬侯 ' e5 `! y" b# T
體+30技+30武+5智+12
1 j& F( V8 I1 s武將技:井欄沖陣 浮雷光陣  
2 v3 m1 M5 F/ a: f4 m/ s軍師技:封必殺技 1 B5 Z. |6 o* L
2 {+ p/ A8 e( {6 O7 W/ P3 R

( E2 |1 r- ]3 W: q, h" |* G張遼 - S+ }6 r) ^6 n8 {4 {- I
官階14:晉陽侯 4 e& g7 m' `9 x% S2 N6 a8 i8 L: T
體+40技+0武+17智+0
+ m6 \! z/ _# _& ~3 N武將技:神鬼亂舞     ! h- |# s2 A0 G+ R9 m! O6 z
軍師技:詛咒  ; [4 G, T2 t7 b1 [0 O
       " P2 Z4 C; i9 ?3 G
* \/ Q) z  d2 i% \$ m$ g8 O
張郃 
0 V# F5 ]1 z. B官階14:鄭侯
/ L0 B  P9 D+ p0 x, G) S/ g: E體+40技+0武+17智+0 + V0 V$ N& u0 s
武將技:大地狂嘯 
5 `! |) }5 N' u; h% s              9 x$ x: ^; Z0 |

  ]7 R. N2 n; t7 U夏侯惇
& b; S6 m& {2 T官階14:高安鄉侯 
# g+ r& J  l9 D! }$ S體+40技+0武+17智+0 8 B3 {; ]" a8 s7 G: ^
武將技:神鬼亂舞     
9 I" \, H' v4 ]: Y軍師技:詛咒   4 e2 h2 k6 \/ W8 Y/ z% w7 w6 j! @
       # Y% D0 ]; Z0 b8 a& e1 Y
; D0 q8 I6 v3 d, O
徐晃 $ v1 p# ^. W) \
官階14:陽平侯 4 J5 L6 Z  R$ i: T  h; z( [7 w; t2 J4 B
體+40技+0武+17智+0
2 ]+ f) v: u+ P/ C3 K& r武將技:泰山壓頂     
1 h# k4 w1 e6 r3 G& T. B軍師技:封武將技       
1 X1 O/ ]9 f9 n! C) x' T1 R( [0 _  [" a

, Y9 @% r2 j( I! |9 T" S夏侯淵 
9 k: c4 s9 [3 b! ~" ]! }官階14:愍侯 ! R2 C0 W0 B8 L
體+40技+0武+17智+0 # }$ \" g" H, @/ K' _6 s
武將技:水龍狂濤 
1 X6 N2 E7 ~/ t. @* b' ~             
3 S. g) B/ L9 E% W
0 ~) m6 Y8 p- F. V3 R7 e許褚 9 n3 N. h: S1 I
官階14:牟鄉侯   A' y8 M' I+ B
體+40技+0武+17智+0 % p# l0 m; I- ^
武將技:大地狂嘯     7 {* s8 b' m& X( ]
軍師技:封武將技       
5 k6 H5 {4 m5 b4 ]! p% l1 K8 F, ~% I4 B; ^2 b. k6 u
. a* W- R0 z7 z* M) o
& ~$ b: `  D# G; \* k* e- n0 Z
6 J+ B3 z, o! s0 H# r* t
孫權 
# `& k0 n) a/ K+ r4 L9 B官階14:吳王 . M" I9 ]& V& H- G. O
體+20技+30武+12智+12
5 q7 {  K  q2 a# _# G武將技:水龍狂濤     - v( R. V& I6 l/ X# x
軍師技:蔽天之幕 % M5 J$ g" e' j" G& B' Z  \
特性:領導    " ~7 ]4 M, j/ [  b& ^9 l# N

1 S5 ~7 A  t% E$ Q官階15:東吳大帝 
) E* f' K% O& L, i體+40技+40武+15智+15 * a0 c) m8 t# }
武將技:玄武怒流     1 c) n$ Z5 y- r) t
軍師技:文成武德        ' n  L6 e1 O% ]3 w5 Y5 d

/ r4 k: U& I! i  X% N
& c9 ~; d+ E- x8 J  H孫策 
* M3 W/ z, F" O" @9 `! }7 V官階14:恆王 2 e; w4 z6 b( H! j9 ^0 N
體+40技+0武+17智+0 4 B; G$ {! q; ^8 ^3 M7 A
武將技:八門金鎖     6 t* u' C3 w: \5 C* P
軍師技:回春仙術
3 |) `. f% o+ d3 C& G4 U( H特性:領導    
' @, M+ K, ?6 |" J( e
8 Y0 ~- F8 M+ I3 X$ l( L官階15:小霸王 + p; X" ?$ c3 q% t) ]
體+50技+10武+18智+5 & Q/ }" t1 j8 s& Y/ E! j
武將技:朱雀焚天 
9 W, a7 o3 s* u) e* M, Y軍師技:大魔界        
# }  G' r% Q( ]
# O5 `$ O1 {, r. ^. R6 W8 i# V& y9 l$ P
陸遜 5 a$ R" U; Q3 L7 \6 z! j
官階14:江陵侯 ) z+ R4 o$ w; {3 A7 }' I
體+20技+30武+12智+12 : a) A/ I  C& u: B* J  l' M  O
武將技:神劍閃華     
; G9 @! f! ?/ E. Q5 d軍師技:封必殺技       
8 H1 x8 R, D; n% F8 S0 u0 O+ w" P$ Y: I+ {  r2 @4 Z8 K
$ U5 g  Q) w( ^0 E3 s! P
呂蒙 8 m* T- k- ]" |3 ]7 m2 M9 ~
官階14:孱亭侯 
# p, j" [% I- c體+20技+30武+12智+12
/ `1 ?% |/ ?. l# z( L4 z; h; L+ b武將技:風龍天旋     - v. \* n  X7 ^% b& o( u$ A8 n
軍師技:封武將技       
/ F7 b" E( M9 b) \% O9 O# G2 Y3 j% r$ G* g

- I% G2 X8 d5 I0 l( }1 x9 l甘寧
1 O' |1 l, B; Z  J$ M1 d' n6 c官階14:錦帆大將 - T' ^( t3 C" g4 @) g
體+40技+0武+17智+0 9 n0 Z2 l/ o  L0 Y" r" C# X
武將技:火龍怒焰              . @. \& p( J* m/ Z" Q% F7 P

  R* c2 G2 _! n  }$ i! h4 s$ t7 t" u- i6 r. X
太史慈 ; Q! f& I) B  {, C" ~
官階14:孝侯
# C# `, b9 t; @1 ]0 R體+40技+0武+17智+0 * R. E% h7 c) q8 o7 p0 ]/ f
武將技:神鬼亂舞     
; i! \8 T. }" f- _: F0 o9 A軍師技:封武將技          x& v" g0 {2 M/ y) p
; d6 s& S4 E8 M( S6 f: R7 B
) |* f) G8 @( M; k4 y9 H* n4 h
周瑜 
/ I2 I, X& ?. _( A, m) a" Z, D官階14:大都督 
4 T; w9 _7 m& r2 }9 Q$ h體+20技+30武+12智+12
8 ]: h6 p  a" o. q武將技:八門金鎖     
  _2 ^* z% i4 G/ d- ^軍師技:回春仙術       
9 L& F, x& j% e+ G& v$ m* P( g# c" b% E. N# B& U# K8 G* l
/ z1 |: L4 p: t, a+ p
孫仁
5 X! {+ A1 n% O: E) c官階14:東吳公主
+ q0 r# N+ q5 k4 r2 R- u體+20技+30武+12智+12 # C" `" ~' A  m$ B% p
武將技:神鬼亂舞     " f4 t/ v& a. g/ k
軍師技:封武將技   3 p% y5 w) u0 u: C6 o% L3 }
     
  f  I( U; [2 z5 c
7 \& Q" b: v0 x8 G3 g) U大喬
& E" _9 |- {2 s5 p7 F/ ], z* I- t官階14:東吳娘娘
8 e0 \% q2 b' s體+20技+30武+12智+12 % R$ J9 {- r2 g: ~; h1 u1 O
武將技:神劍閃華     . m! @- E+ K# N1 }
軍師技:借屍還魂  
! X9 E5 N' l/ t2 k     
6 p1 h3 e. ]2 F) t. S, ?
; m* q+ ^! m! t* Q小喬
4 Y6 r- _% f9 j1 _官階14:東吳郡主
" }/ _8 c" y6 ]: I體+20技+30武+12智+12 - C( G4 S" |+ x* \
武將技:井欄沖陣 浮雷光陣   ( w6 v0 i$ y# ?2 l0 T
軍師技:回春仙術
. z; m8 l, F6 N; ?, r
+ s& w; m( K* m2 Y8 i0 D其他
. u( g# V, i2 c/ f+ v  ?; I0 z+ a8 U5 O& s# M6 O" V; f& }) _
張角
6 H/ `5 {/ V4 F6 Y官階14:天公將軍 / p6 O0 P( m5 n! p# x# F- \, G# T
體+20技+30武+12智+12
% o& E; K8 n- X2 H武將技:八門金鎖 巨木妖屍   8 x6 S5 v7 X# Z/ D9 ~0 [
軍師技:借屍還魂 + D) o) a" {5 Y2 j' X4 j$ R
特性:屍魂     ' V' x3 B2 t/ I: Z

; m5 u3 d9 @: Z% T% }' Z, L官階15:大賢良師
, ^) S$ ^, H' l, L/ ~& ~體+40技+40武+15智+15 % x3 D3 A5 r. N# ]/ k
武將技:白虎傲嘯     % g" l1 V* [: m0 B# R
軍師技:大魔界        
2 n  T1 \) G- k7 s4 M: m7 u: N1 m  ?, j( ^2 i% s5 M( N7 c% [

! T* y  k: o5 t5 e8 [: W張寶
# S2 Y- N. ^5 S: d9 J2 F官階14:地公將軍 & |& y- N  D. C# I) x; O! [- C
體+20技+30武+12智+12
, ~* v/ A1 i! h* j3 ?1 |2 M- T武將技:地龍極震     
0 s& R5 u) {% O' `- U0 \軍師技:借屍還魂 1 h6 @, Y- `! @# \* z2 f2 B' {
特性:屍靈   / W3 s" j. r- N* d' x: P$ I
) a8 V' z& k8 q7 [: j
7 n) v( e2 i# e
張梁 1 H7 i! Z. Z, T" z7 P
官階14:人公將軍 3 W$ M9 j/ b' m5 m* u) b: o
體+20技+30武+12智+12 & M* T. X7 Z2 r- I
武將技:泰山壓頂     * E2 Q" x8 ?* }6 @- Q9 E
軍師技:借屍還魂 ' S4 X) T' o! z$ `" ?1 I* B
特性:屍靈     8 D8 q  B. c+ ?
& h) \/ ?# z8 s+ Y

6 s8 s, Y- e$ O* D+ A- b5 M9 Q呂布  ' y. H3 K9 j5 i+ r
官階14:飛將
. P) W0 v" ]  U" d體+20技+0武+17智+0
( ]2 a. k0 n- L: M0 ~武將技:神鬼亂舞     
2 r, Q* I- J$ [  M' |6 ^軍師技:詛咒
. C5 T: K6 R4 l  M7 b特性:迅雷     
, M/ {# t8 ?8 i  k/ q+ O
4 t6 x0 |; ^$ Y+ Z/ r# {+ `/ {' u: B官階15:貪狼天將 
( D' ^5 T8 [% |體+50技+0武+18智+5 * O& T3 F; w# \5 ?7 I- b4 _0 V5 t& g
武將技:白虎傲嘯     2 d4 V) B+ a  ]. W% ^. X+ U
軍師技:大魔界        . Y" X4 R; ?; k  D4 V$ [, V1 l! o6 z
" ]( k2 M' W3 V/ u

) I# q2 X2 W. F1 ]董卓 " W" }5 l2 d" E% a4 j! _! U2 A
官階14:禍國太師 ( w- i9 \: I1 s* }  A! L  U
體+50技+50武+5智+5 5 V' q+ H# [! B" ~$ j& _; Z" r6 o  G
武將技:泰山壓頂 饕餮妖骸   / p# b7 h  L. J/ _) u; G
軍師技:詛咒
4 z2 G) Z1 F6 b: m% X4 v7 a3 J  z- V特性:劫掠    
& X1 l. m% b* T% R* G; c" Z
: a$ I/ _+ E$ V8 {4 Y* Y+ j) `: u! J8 J  N, j, H
孟獲
+ B8 N0 ~5 G8 q官階14:南蠻霸王
% G. L( b0 r0 k. h( I' u( Q  _體+50技+0武+10智+0
2 Q4 _! h" F3 [4 c) }武將技:地龍極震 銅牙巨虎  
8 ?0 h7 A! q+ T) d$ V1 i軍師技:借屍還魂 " ~( ], e( f1 K' p, V) T( p9 S
特性:百獸號令    5 X/ G2 i; [# {. @4 v

6 k0 \9 X" i  _+ I$ v( ]. y$ |
9 k( B8 m) t( [: ^( g華佗 
* ~! |* ~0 h. X; s) X- i0 h官階14:醫聖 / Y1 l2 @4 S$ E$ B
體+40技+30武+0智+12
5 I9 a5 `2 |) b" ~- z( ~, v6 ]2 K! y8 W3 T武將技:大地狂嘯     
1 c  {9 p# y+ `# P( c軍師技:借屍還魂
$ j: \8 n4 b7 q/ x1 v特性:醫療     ' x& G- _1 S& n, w0 w: V+ |/ n

1 i5 O! `& z* z
  v# K; `8 T  [# q0 W貂蟬 . v: b  |: X; w' |* `: K
官階14:絕代佳人   d' d: U( `% r4 `7 }- m0 w
體+40技+30武+0智+12 % Y9 r/ G3 i& V+ X' w  M+ P# g' j
武將技:風龍天旋     + @4 L( X% F8 s) r. D8 z
軍師技:封必殺技    0 O2 a; {$ x( w, D& ~7 k/ w' D( [
   
4 k$ f( P% Q- X; s& q9 U
* o  k2 e, C! |* c祝融夫人
$ J) x% ^4 w( |2 g1 y4 n官階14:火神娘娘 ; |2 v; ^0 {0 N6 ~0 f
體+40技+30武+12智+12
: ]$ @2 q9 d+ G  u8 G# y3 \武將技:火龍怒焰 烈焰火鬼  # }0 Y7 a, g" I; z( w  c) G! p
           , f3 p; \; V) f: N9 i. c

- ]+ E/ F8 K0 |) R卑彌呼 - |, y. M: s& D  i! I. E, v- J6 W
官階14:邪馬台女王   p* V) z" `& u# l8 M+ _
體+20技+30武+12智+12
5 y6 @5 j( L0 }+ N. ?0 t, O$ k武將技:水龍狂濤 九尾狐妖  ( ~7 I# r7 ?) r0 A$ Y8 Z- j+ N
軍師技:封必殺技
0 z0 D: X* g- v% Q$ h# n特性:式神降臨    
7 z9 Y% w0 y% C. \: [2 {' O9 \. a0 G; v: e: f

8 q' \3 Q+ k0 z1 t0 ]自創武將
! J& z# r, U) U: E2 b! F" J- \* p" Q8 q6 F
官階14:傲世武尊 ( A& V- l3 W+ O1 W% k
體+20 技+30 武+12 智+12 5 A- @4 X& _7 F6 N4 y
武將技:神鬼亂舞 神劍閃華 黃龍天翔
# ^' f5 ^, A- [& \; R* }軍師技:封必殺技 蔽天之幕 # {% t& h7 C  E+ u' S8 a# r
# u/ z8 m- w9 w. z: {
官階14:玄法天師
% F6 `: k8 r  t% v3 L體+35 技+35 武+0 智+15
. O+ l4 X& z! L( J2 h5 H  D! s武將技:八門金鎖 浮雷光陣 & w1 [4 q+ e" h) f4 @
軍師技:封武將技 回春仙術 通天之眼
' H# X/ \! k6 V& B9 ^" P" J9 \7 f  I. V# j4 D6 r
官階14:神威大將
2 O: ~' e8 H3 Y/ d體+35 技+0 武+19 智+0
5 G) j. Y- U  m% ]* W; f. U' Q1 q7 Z武將技:井闌衝陣 大地狂嘯 泰山壓頂 1 V1 l: [' Y, t& o5 j4 L* F
軍師技:詛咒 借屍還魂 & N9 Q; p8 @) f" D
" t9 P9 R2 R8 T7 j# \
官階15:群龍真主
; _& Y9 `/ c" s5 E4 w; O0 @體+50 技+50 武+10 智+10 ! h. n; c& i7 `' N% P" K. G
武將技:黃龍天翔 水龍狂濤 地龍極震 風龍天旋 火龍怒焰   n. W! y% o! h0 c& m8 A  h
軍師技:文成武德
- D; j: P6 g, x5 ]+ r3 j$ t1 ]9 ?/ H3 ?
! a- z! N9 z. n& e! E9 [( O, H! F官階15:蓋世霸王 / D" `# O2 F' I4 c2 N9 `8 v
體+40 技+40 武+15 智+15
6 p3 V0 [9 o6 t! e+ n! J武將技:青龍飛昇 玄武怒流 朱雀焚天
( E0 \' n2 u2 B) y4 @4 N軍師技:大魔界
5 I5 k6 `8 G  L/ j% |9 y; [: y7 H% H9 ~. U# s( j9 o
官階15:五嶽戰神 ( r% s. h: P: d2 [, S: |
體+50 技+5 武+25 智+0 " R/ S% h+ N! J. g& _
武將技:白虎傲嘯 麒麟降世 * _& n  e( _/ V
軍師技:大天聖

0 r) u, R2 \# T$ @, e
5 {$ P4 ]- T0 X& U: k, q
已有 1 人評分評分 收起 理由
shakavanna + 5 好詳細到我都想馬上玩了

總評分: 評分 + 5   查看全部評分

教給別人越多,自己學得也越多

500

主題

3

好友

3萬

積分
a
0 0 29246
  @ME: 

黃金會員

Rank: 6Rank: 6

簽到天數: 415 天

[LV.9]以壇為家II

资料完善: 15%

評分
2739 分
註冊時間
2009-2-8
帖子
13382

總發文排行獎 月度發文排行獎 月度在線時間獎 今日狀元 忠心勳章

真的寫的很詳細呢:D : A! x) @0 `4 y

) s" o: h- {2 x) t可惜我沒完過三國群英7
# ~! i) v9 Q3 t% o+ E* x* j
+ `* {2 ?/ L/ t* Y感謝大大的分享:victory:
" u! H" c- L6 I9 ~" M# z4 M2 z& W/ t  e, b
改天有控來玩看看
5 k) B! G; T9 `( H& A; t4 z
7 _( ?/ z' d& u0 S就靠你這帖補的了:handshake
沒有我這世界到底怎麼了!!!
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

得意抓漏防水工程

本站嚴格禁止出現.政治.成人.相關話題

加入會員只需要你想要的帳號密碼與忘記密碼所使用的電子信箱即可

¤內地進入網址 http://ng.17game.org

¤一起生活網  http://17shop.org 

本站保證所有功能服務.完全免費使用.絕無現金加值服務

從你9歲到90歲.都與你一起扶持與成長的 一起生活網

在線好友 消息 提醒 我的菜單 瀏覽 發貼 記錄

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部